1008 Names of Lord Shiva , Shivji , Mahadev


1008 Names of Lord Shiva

The Shiva Purana lists following names of Lord Shiva :-

Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya,
Sadachara, Sharva, Shambhu, Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli,
Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita,
Dhyanadhara, Aparicchedya, Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti,
Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna,
Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida,
Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi,
Vrishanka, Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha,
Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma, Dhurjati, Kalakala,
Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya,
Durvasa, Purashasana, Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara,
Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha,
Lokavarnottama, Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha,
Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana,
Dharmadhama, Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra,
Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara, Daksha,
Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha,
Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta, Mahaushadhi, Uttara,
Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma,
Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti,
Tejomaya, Amritamaya, Annamaya, Sudhapati, Ajatashatru, Aloka,
Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana,
Maharishi, Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva,
Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara, Sarvaga,
Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya,
Kavi, Shakha, Vishakha, Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama,
Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma,
Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti,
Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha,
Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta,
Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha, Chaturvahu, Durvasa,
Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada,
Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana, Shubhanga, Lokasaranga,
Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi,
Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya, Bhrityamarkatarupadhrika,
Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali,
Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi,
Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana,
Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara, Sulabha, Suvrata,
Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita,
Shatrutapana, Ashrama, Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara,
Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda,
Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda,
Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya,
Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi,
Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya,
Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana,
Pradhanaprabhu, Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi,
Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya,
Chandra, Surya, Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya,
Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma,
Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa,
Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti,
Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara,
Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi,
Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu, Vasumana, Satya,
Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara,
Amritashashvata, Shanta, Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara,
Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta,
Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha,
Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala, Mahabuddhi, Mahavirya,
Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti,
Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma,
Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka,
Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara,
Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta,
Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha,
Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta,
Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita,
Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimlochana, Suragana, Vidyesha,
Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana,
Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada,
Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara,
Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda,
Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli, Shipivishta, Shivalaya, Balakhilya,
Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana,
Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama,
Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita,
Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para,
Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi, Svarbandhu,
Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata,
Yama, Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati,
Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharata,
Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava,
Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha, Vijneya,
Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana,
Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu,
Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha, Mahaghana,
Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma,
Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi, Brahmana,
Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha,
Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika,
Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata,
Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi, Kumuda,
Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala,
Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu, Jnanaskandamahaniti,
Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara,
Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha, Punyadarshana, Udarakirti,
Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha,
Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Papahari, Manipura, Nabhogati,
Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati,
Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita,
Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama,
Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna,
Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga, Niyamadhyaksha,
Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama,
Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha,
Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya,
Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri, Jnanamurti, Mahayasha,
Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa,
Kalpavriksha, Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu,
Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi,
Asamsrishta, Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava,
Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma,
Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha,
Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila, Sunishpanna,
Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya,
Vijavahana, Angira, Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana,
Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara,
Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala,
Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreya, Nihshreyahpatha,
Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka,
Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura,
Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa,
Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya,
Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda,
Virupa, Vikranta, Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha,
Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya,
Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala,
Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna,
Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya,
Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara, Divya,
Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava,
Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara,
Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-
shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana,
Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara,
Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha,
Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara,
Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita, Dharmasambhava,
Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara,
Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-putaloka,
Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana,
Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati,
Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara,
Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana,
Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara,
Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada,
Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala,
Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya,
Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu, Lokanatha,
Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha,
Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagrani, Anu,
Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya,
Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara, Tumbavina, Mahakopa, Vishoka,
Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja,
Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna,
Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa, Hamsagati,
Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha,
Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina,
Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya,
Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha,
Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha,
Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka,
Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina,
Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha,
Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana,
Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita,
Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha, Suksha,
Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata,
Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita,
Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana,
Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha,
Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha,
Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti, Bhutakrita,
Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata,
Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti, Vibikshu, Visharada,
Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi,
Akarta.